B16A/B18C VTEC

KVS18

KVS18 Valve Spring Set

HONDA B16A/18C. Racing valve spring set.

USD $345.00
KVS18K Valve Spring and Titanium Retainer Kit

KVS18K Valve Spring and Titanium Retainer Kit

HONDA B16A/18C. High Performance dual valve spring and Titanium retainer set.

USD $651.00